Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ vừa ban hành công văn chỉ đạo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu các Phòng GDĐT, các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX và hướng nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo cho học sinh, gia đình học sinh về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết  tháng 02 năm 2020.

2. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ cơ quan; hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập; thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn tại Công văn số 130/SGDKHCN-TCHC ngày 07/02/2020 của Sở trong thời gian nghỉ học.

Thanh Sơn