Trường THPT Chuyên BL              Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tổ:   Sử Địa                                              Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng  10 .năm  2018

Kế hoạch hoạt động tháng tháng ..11 .năm  2018

 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm  2018

1. Tình hình giáo viên:

- Số lượng:.....06............................

-Trực tiếp dạy: ......06....... Đi học dài hạn: .....không.....    Nghỉ BHXH:........không..............

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1) Thực hiện qui chế chuyên môn:

a) Thực hiện chương trình (tính đến hết tuần ..11....., ngày .27.../.10..../ 2018): (không liệt kê các lớp thực hiện đúng tiến độ)

+ Đúng tiến độ.

+ Không có tình trạng nhanh, chậm chương trình.

b) Số tiết giáo viên nghỉ dạy hoặc vào lớp muộn trong tháng. 

+ Không có.

c) Tình hình kí duyệt giáo án ở tổ:  

+ Đúng theo qui định.

+ Tổ trưởng chuyên môn ký vào thứ hai hàng tuần.

d) Thực hiện quy định kiểm tra, đánh giá học sinh (chấm, trả bài kiểm tra 15ph, thực hiện tiến độ ghi điểm vào sổ lớp) (ghi cụ thể những GV chưa chấm-trả bài-nhập điểm kịp thời)

+ Đúng theo qui định.

+ Không có vi phạm

 

2.2) Dự giờ rút kinh nghiệm:

.1- Huỳnh Quang Lâm : 3 tiết

2- Lê Nguyễn Ngọc Diệu: 4 tiết

3 Trần Thị Ngoan : 4 tiết

4- lê Việt Thanh : 3 tiết

5- Triệu Thúy Liễu : 5 tiết

6 Võ Tú Nhiên : 4 tiết

2.3) Công tác NCKH, viết SKKN:

- Quá trình triển khai:

+ Đã triển khai theo kế hoạch của nhà trường.

+ Động viên giáo viên tham gia để có cơ sở khen thưởng cấp cao.

- Đánh giá kết quả sơ bộ:

+ Các thành viên đang thực hiện : Sưu tập tư liệu, lập đề cương.

2.4) Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:

+ Số lần sinh hoạt:

-  Một lần họp tổ.: Ngày 18-10-2018.

- Một lần họp nhóm. Do nhóm quyết định thời gian.

+ Những nội dung đã thảo luận:

- Thảo luận CV 979 của SGD về đổi mới QLGD.

- Rút kinh nghiệm dự giờ đồng nghiệp.

           -Triển khai kế hoạch chủ trương của nhà trường.

           - Sử dụng CNTT và dạy học phân hóa

           - Đổi mới PPDH và KTĐG.

          - Giáo án có thể hiện DH phân hóa, thời gian …

           - Kế hoạch bồi dưỡng HSG khối 11 và bồi dưỡng thường xuyên của GV.

           - Kiểm tra toàn diện GV : Cô Diệu HKI, cô Nhiên HK II.

      2.5) Thực hiện chuyên đề, bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu - kém:

- Chuyên đề : ngày 29-10-2018, Nhóm địa ngoại khóa “ Âm sắc Bạc Liêu”

+ Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Lập đội tuyển HSG. Mỗi môn học ít nhất có 03 HS tham dự.

 + Đánh giá kết quả sơ bộ:

-         HSG vòng tình : Môn Sử 12 : O giải, Môn Địa 12: 01 giải Ba,

+ GV và HS có tinh thần cố gắng để đạt chỉ tiêu đề ra. Mỗi môn phấn đấu  đạt kết quả 64%. vòng tỉnh.

2.6) Tình hình sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:

.        + Tất cả GV đều có sử dụng đồ dung và thiết bị dạy học, nhất là sử dụng TV thông minh.

         II. Đề xuất, kiến nghị:

1.      Đề xuất:  (Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục)

+ HS khối 12 và 9 :

- Cần tập trung thời gian học những môn thi cử.

- Những môn không tham gia thi cử, chủ yếu dạy kỹ năng sống, và kết thúc sớm.

- Sửa những TV bị bị hư để được sử dụng.   

2. Kiến nghị: (Kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp)

 

III. Kế hoạch công tác tháng .11-2018.....

(Yêu cầu ghi rõ nội dung công việc cụ thể từng tuần trong tháng, thời gian sinh hoạt tổ  chuyên môn, kiểm tra hồ sơ, kế hoạch dự giờ...)

+ Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường theo chủ đề mừng ngày 20-11.

+ Tập trung các vần đề sau đây:

-         Mỗi GV đăng ký giờ dạy tốt. Mỗi nhóm chuyên môn có giờ thao giảng.

-         Bồi dưỡng HSG lớp 11 dự thi vòng tỉnh.

-         Chuẩn bị thi GVG theo kế hoạch  nhà trường. Cô Nhiên dự thi.

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, theo tiêu chí thi đua.

-         Dự giờ đồng nghiệp đề rút kinh nghiệm cho nghề nghiệp.

-         GVCN quản lý chặt chẽ HS, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sa sút, tiêu cực.

-          GV tạo điều kiện để HSG tham dự có hiệu quả đợt  bồi dưỡng HSGQG.

+ Tổng kết phong trào thi đua dạy tốt chào mừng 20/11.

     + Chú trọng kết hợp giáo dục : Kiến thức, đạo đức, tình cảm cho HS.

     + Chú trọng kết hợp : GVCN, GVBM, PHHS, Đoàn TNCSHCM.

     + GV bộ môn lên điểm trên mạng .

 

IV- Xếp loại GV trong tháng 10-2018

Chờ xếp loại, kết hợp thi đua của nhà trường.

Dự kiến xếp loại như sau :

 

1-     Huỳnh Quang Lâm             A

2-     Lê Nguyễn ngọc Diệu        A

3-     Trần Thị Ngoan                  A

4-      Lê Việt Thanh                    A

5-      Triệu THúy Liễu                A

6-      Võ Tú Nhiên                       A

 

 

      Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Lưu hồ sơ tổ CM.

Bạc Liêu, ngày..31..... tháng ..11... năm 2018

Tổ trưởng