• Đỗ Thanh Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quyền Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02913.822.741
  • Email:
   62dthan@gmail.com
 • Trương Công Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02913.822.741
  • Email:
   phucdhbl@yahoo.com.vn
 • Phạm Thị Hoài Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02913.822.741
  • Email:
   phamhoaihuongbl@gmail.com